Marcel Plaatsman

Yn it museum

logo.ensafh

No’t ik wer in museumkaart ha, en twa berntsjes, sjoch ik no en dan in museum fan binnen. It sil in jier of tsien lyn wêze dat ik foar it lêst in museumkaart hie. Wol wurke ik noch in hoartsje yn in biermuseum, mar dat wie in âlderwetsk museum, mei ynformaaasje en in gronology en fan dy dingen. Wat ik tsjintwurdich yn museums sjoch is hiel wat oars.

Yn ’e trein nei it Spoarweimuseum hie myn âldste soan it hieltiten oer it ‘Stoomtreinmuseum’. Dat koe wol wier wêze, dat we nei in museum oer stoomlokomotiven ûnderweis wiene, dat de oare lju yn ús treintsje begriepen him wol.… Lês fierder

Henk Nijp

Errors

logo.ensafh

Error 404, of faaks ‘fout tijdens verzenden, 0x800CCC78’, hoe faak soe frou Biesheuvel-Vermeijden dy meidielings op har byldskerm foar har noas krigen ha. Of soe se nei twa kear tocht ha ‘ach, lit ek mar ..’? Jaqueline Biesheuvel-Vermeijden hat al in moai skoft de funksje fan ‘ûnôfhinklik adviseur yntegriteit foar leden fan de Twadde Keamer’. Om krekt te wêzen sûnt 1 jannewaris 2020. Dus al rom twa jier. Yn al dy tiid hat it bêste minske mei mar ien (1) inkelde fraksje kontakt hân. Yntegriteit is dochs wol in ûnderwerp fan gewicht yn ús parlemint soe men sizze, genôch akkefytsjes ha sa út en troch de krante helle.… Lês fierder

Lomme Schokker

Fluesketin en blauprinte leafde

logo.ensafh

Oranjewâld, Friesland/Holland, sneon 28-06-1969. Dear-dearder Deborah, dearest penpal,
Nee, wie werklik net dronken yn myn lêste brief, hie gewoan it maitydsmerakeljen = springgiddyness yn myn boppeste brein. Bin in bytsje gek, dat witst dochs? De wrâld is in skoutoaniel, my dear, dêr ha ik sa myn eigen partsje yn te spyljen. Ha dat net fan mysels: Shakespeare. Dyn brief kaam fan ’e moarn oan om 09:17 en hat der wer te lang oer dien… Kinst oare kear please-please rapper weromskriuwe? Top datst triple-A hiest op dyn skei-natuer-wiskunde eksamens! Dus do dêr yn New Jersey hast al summerbreak, wylst wy hjir skoaltechnysk besjoen noch twa wiken omwjirmje moatte!… Lês fierder

Jelma Knol

De Novinsje stelt nea teloar

logo.ensafh

Odessa is in elegante stêd oan de Swarte See. Dat duorret net lang mear. Tsjechov liet dêr syn roman It duel spylje. Duellearje: in earfolle wize om in konflikt te besljochtsjen.

Wylst wy yn in sniebui nei Grou ride foar de útrikking fan de Joast Halbertsma-priis spilet der hieltyd in dichtrigel troch myn kop: ‘April is the cruellest month.’ Jawis, foar dy miljoenen dy’t no op ’e flecht binne of yn de kjeld bombardearre wurde en wa wit bestookt mei senuwgassen. ‘Se kinne mar it bêste opfongen wurde yn Poalen, dat is opfang yn de regio,’ seit de dûbelspion fan it Kremlin.… Lês fierder

Anne Feddema

Laitsje

logo.ensafh

De minsken kinne better om jo laitsje as om jo gûle… seit men gauris. Ik wit it net, ik tink dat dat hiel ferskillend wêze kin. Persoanlik fyn ik it noch moaier as ien om jo laket mar eins gûle moatte soe en dat der noch in tredde persoan of mear by binne dy’t dat meikrije. Of om eat laitsje… as der immen in soarte fan laitsoanfal kriget by it beharkjen fan in fioelsonate fan Bach. It kin allegearre samar. Oanlieding, omstannichheden… de keunst yn ’e breedte soe net sûnder kinne.

Mar nocht oan ûnnocht? … soe dát in funksje hawwe kinne?… Lês fierder

Lomme Schokker

Skrebbelje

logo.ensafh

Sûnt in lytse tsien jier spylje ik it spultsje Wordfeud = Scrabble op myn mobyl, mei altyd itselde stel freonen en kunde. Myn partners binne allegear froulju en – op ien âld-kollega en de buorfrou nei-, jierrenlange freondinnen fan myn frou. Bytiden rattelje wy faker en langer as dat ien fan ús sa nedich de measte punten behelje moat. Mei ien fan myn partners ha ik ûnderwilens by de stân fan hjoed 5074 potsjes spile en wy steane op ’e kop ôf presiis gelyk. It giet ús inkeld om eefkes wat mei-inoar te dwaan yn de lege tuskenpoaskes fan it deistich pielen.… Lês fierder

Giny Bastiaans

“Allegear ferantwurdlik”

logo.ensafh

Ha wy de koroanakrisis krekt hân. Lizze wy ynienen wekker fan in freeslike oarloch yn Oekraïne. Fielt noch akeliger as koroana. Yn wat wrâld binne wy mei elkoar bedarre?
De bylden op TV en yn ’e krante binne net mei droege eagen oan te sjen.
Ik hie al in kollum klear. In fleurige kollum. Dy kin no gewoan net. Fielt net goed.
Mar earlik is earlik, ik zap de oarloch op TV ek wolris fuort en set in domme kwis oan. Nei in kertierke tinkst: ‘Wat sit ik hjir eins te dwaan?’ Oekraïne yn ’e brân en ik hoopje dat de sympatykste fan de kandidaten de striid wint.… Lês fierder