Lomme Schokker

In lange tocht fol muoitepine

logo.ensafh

It simmerwaar makke dat ik de lêste moannen wer ris aardich oan it lêzen rekke. Der wiene twa boeken dy’t der boppeút stutsen, wat de wille fan it lêzen en de útdaging fan it oertinken oangiene. De iene wie Grand Hotel Europa van Ilja Leonard Pfeijffer (wat betsjut reizgjen noch tsjintwurdich yn de fersmoarende wrâld fan it massatoerisme…), de oare Jabik Veenbaas syn Odysseus’ onvoltooide reis: de ontwikkeling van een mythische held in de westerse literatuur. It boek hat Veenbaas opdroegen oan syn learaar Nederlânsk oan it gymnasium yn Ljouwert en soks seit my hiel wat.

Veenbaas lit mei nijsgjirrige foarbylden út de westerske literatuer sjen hoe’t troch de iuwen hinne de figuer fan Odysseus fierder stal kriget, mar dat dizze foar de pylgers yn it libben pas yn ’e tiid fan de renêssânse min of mear ta in fertroude reisgenoat wurdt.… Lês fierder

Syds Wiersma

Saint Brendan

logo.ensafh

Syds Wiersma reizge dizze simmer troch Ierlân om dêr in dichtbondel te
skriuwen. Yn 2019 makke er in begjin mei dit projekt. Guon fersen ferskynden
koartlyn yn Ensafh 3 en 4.
It gedicht ‘Saint Brendan’ ûntstie nei de beklimming fan Mount Brendan,
in berch oan de westkust fan it Ierske skiereilân Dingle.
Neffens de tradysje liede Brandaan (c. 484 – c. 577) dêr in
kleastermienskip en boude er by in ynhamke oan de foet fan dy berch syn
currach-achtige boat dêr’t er jierrenlang mei in groep muontsen en in
pear ûnleauwigen mei op de Atlantyske oseaan omswalke.

 

Saint Brendan

Dingle, Brandon Creek

In bytsje as wekker wurde út in boartlike
dea, de kleare stilte dêr’t ik yn ôfdaal.… Lês fierder

redaksje

Oer ‘Nachtschrijver’ fan Jannie Regnerus

logo.ensafh

Yn de simmer fan 2012 trof skriuwster Jannie Regnerus dichter Tsjêbbe Hettinga op Flylân. Se swommen en kuieren tegearre en praten ûnder oare oer skilderkeunst. Regnerus krige fan de dichter in bondel, hy skreau foaryn ‘In byld fan dy yn ’e golven’. Dy ûnderfiningen setten har derta oan om in roman te skriuwen oer it ûnderwerp ‘Wat it is om dichter en blyn te wêzen’ mei as titel Nachtschrijver. It boek ferskynde yn maart 2017, in moanne foardat Hettinga syn samle fersen útkamen. Regnerus hie fraachpetearen mei Kirsten van Santen (LC 17 maart 2017) en Diane Romashuk (FD 12 april 2017).… Lês fierder

Duo von Däniken

Berend Folkertsma: fragmint 2e symfony opus 38

logo.ensafh

Berend Folkertsma (1945-2009) hat nei alle gedachten trije kear besocht om in symfony te komponearjen. Der binne spitigernôch allinnich mar fragminten fan oerbleaun.

De 2e symfony foar lyts orkest út 1984, is, foarsafier wy it beoardielje kinne, want der is mar in bytsje fan bewarre bleaun, in fleurich stik muzyk. Dat hat grif te meitsjen mei it feit dat 1984 ek it jier fan syn ferloving mei Aafke Hondius wie. De relaasje rûn lykwols al rillegau op ‘e non, en frou Hondius emigrearre nei Kanada. Dêrnei binne Folkertsma syn problemen mei ferslaavjende middels slim tanaam…

De útfiering is fan de famylje Kingma, út Deinum.… Lês fierder

Harm Woelinga

Brune sûker

logo.ensafh

Yntroduksje

Ik bin opgroeid yn De Westereen, in doarp mei in eigen taaltsje: “Hikke en teen yn De Westereen”. De Westereen hat in bepaalde namme yn Fryslân, mar iksels wie de bange en bleue kant it neist. As jonge puber harke ik meastentiids nei de Veronica top 40. Mei de slachsin “Met The Stones op één, voel je je blij van top tot teen” wûn ik in platebon, doe’t Brown Sugar op nûmer 1 stie. Wylst ik noch gjin platespiler hie, kocht ik dochs myn earste LP… Sticky Fingers (de hoes wie útfierd as in spikerbroek mei rits). Dit jier is it 50 jier ferlyn dat dy LP útbrocht waard.Lês fierder