Lomme Schokker

Tunnelfyzje

logo.ensafh

‘Meitsje it dy maklik … Eagen ticht … Fiel dyn kont op ’e hurde stoel … Fiel de waarmte fan de minsken om dy hinne … Djip sykhelje, stadich … yn … en út … Fiel de matearje … en lit alles los!’
Al nei in minút as twa foel njonken my myn maat yn ’e sliep.

Ofrûne winter kaam ik yn ’e kunde mei it gedachtegoed fan Benedictus de Spinoza. Dit wie op oantrún fan dy freon fan my, in oertsjûge ‘Spinozist’. It autoriden wie him in pear wike earder ferbean fanwegen in slimme foarm fan apneu en dus hie erin sjauffeur nedich om him nei Amsterdam te bringen foar syn jierlikse Spinozakursus fan fjouwer sneonen.… Lês fierder

Martsje de Jong

Gummybearkes

logo.ensafh

Sûnt in skoftsje bin ik yn ’e ban fan it spultsje Mahjong, dat ik ophelle ha út de Google Play store. As ik efkes neat om hannen ha kin ik it net litte om in pear potsjes te spyljen. Sterker noch, as der wat op it spul stiet, ekstra gouden muntsjes bygelyks – dy’t gjin sint wurdich binne, mar och, ik bin frijwat kompetityf ynsteld – dan kin it sels barre dat ik op it húske trochspylje. Djip tryst eins, mar it tûke beleanningssysteem docht by my sûnder mankearjen syn wurk. Hawar, ik ha der in bulte wille fan.
Al wat lestich is de reklame dy’t ik foar elk nij potsje útsitte moat ear’t ik begjinne kin.… Lês fierder

Cornelis van der Wal

Mingd nijs (5): Soere ierappels

logo.ensafh

Dizze oprop siet okkerlêsten yn ’e mail:

‘Bakerlân fan ’e ierdappel, Dichtbondel oer de ierdappel.
Frysk en Frij jout in sammeldichtbondel út mei fersen oer it tema: Ierdappel. Dichters kinne wurk ynstjoere foar dizze samling.’

Jo kinne jo ôffreegje wat útjouwer Goasse Brouwer besielet, ommers wie der yn de jierren 2014-2018 al net it projekt Poetic Potatoes?  Dêr is ek in sammelbondel fan kommen, mei ierappelfersen. En no al wer? In ûnbegryplike saak. It giet faaks krekt te fier om it plagiaat te.neamen, mar ik bin al benijd wat se by Poetic Potatoes fan dizze gong fan saken fine.

En dan hiene wy noch Kirsten van Santen yn de Ljouwerter Krante fan 24-03-2023.… Lês fierder

Anne Feddema

In Brân Nije Dei

logo.ensafh

Bestiet der soks as jilddadaïsme? Tsja, miskien is al it jild by eintsjebeslút wol dadaïsme. Dagobert Schwitters, dat soe al eat wêze no? Dêr soe ik wiidweidich en ynkringend op yngean kinne en faaks doch ik dat no ek al. Hawar, wêr wol ik hinne? Nei it Keninklike Stasjon fan Haarlim. Ik wit fansels net oft al myn lêzers dêr wolris west hawwe, mar achtentweintich moatte der dochs wol ompankoekje op dizze wrâld, hoopje ik. Wêrom achtentweintich? No komme we alsa dêr’t wy wêze moatte. Der is in tige ergerlik reklamespotsje fan in jildútset onlinebank op telefyzje of iPad, iPhone of wat dan ek.… Lês fierder

Henk Nijp

Ferkiezings

logo.ensafh

Wy moasten der even op út, om boadskippen. It waaide dat it rikke en ik hie hâlden en kearen mei de pakesizzer efterop en de fûle wynpûsten dy’t ús efter de hege gebouwen wei oer it mad kamen. We kamen oan by in lanlike grutwinkelman en krekt op ’e tiid stiene wy stil foar’t wy yn in grouwe klodder behangstisel telâne komme soene. De man fan dy lym fleach lyk foar it foartsjil del om in poster werom te krijen dy’t troch de wyn fuortblaasd waard. Syn smoarge lears betrape it biljet krekt foar’t it útflappe soe. It wie op ’e tiisdeis foar de ferkiezingen.… Lês fierder

Giny Bastiaans

De wike fan ’e sachte froulju

logo.ensafh

Somtiden wurd ik moarns wat aaklik fan it nijs yn ’e krante moarns en yn ’e rin fan ’e dei komt dêr dan geregeld noch in dofke oerhinne. Troch it lekskoaien en kankerjen op ynternet.
Hoe’t sels minsken dy’t ik ken, dy’t ik graach mei, har negative miening op ynternet spuie. Dêr’t dan in oar wer op spuit en gean sa mar troch.
Yn ’e supermerk skode ik lêstendeis in winkelkarke in bytsje fierder om’t ik op dat plak sykje woe nei myn favorite sjem. Mei gimber. En ja, yn dizze winkel hiene se dy en bliid soe ik it potsje pakke, doe’t ik ynienen oan ’e kant reage waard troch de winkelkarre dy’t ik niiskrekt wat opskood hie.… Lês fierder

Lomme Schokker

Fleurich nei de barebysjes

logo.ensafh

Juster lies ik yn The Guardian quotes fan hûndert minsken fan 100+ jier oer harren ‘geheim’ om sa âld te wurden: ‘to reach the triple digits’. Sei in Yvonne Old (what’s in a name): ‘In the war years I worked as a teacher. One of the staff told me: “Remember, plenty of laughter, but no shouting.” And do you know, he was right? Very good advice.’ Dat kaam my bekend foar.
It hat my in kertier koste mar ik ha it regiosuffertsje ûnder út de papierkontener opdjippe. Sei in hûndertjierrige Tineke Zwetsloot lêstendeis: ‘Yn ’41 kaam ik yn Leien te wurkjen op in legere skoalle.… Lês fierder