Edwin de Groot

Gysbert 2017 (3): Edwin de Groot oer ‘Man en Mem’ fan Elske Kampen

logo.ensafh

Dit is de tredde ôflevering fan in rige koarte reaksjes/synjaleminten op dichtbondels dy’t yn ‘e beneaming komme foar de Gysbert Japicxpriis 2017. Ensafh ropt de lêzer op om ek op de bondels te reagearjen. Dat kin op it bewende redaksjeadres. Klik hjir foar diel 1, klik hjir foar diel 2.

De longlist fan de útkommen bondels is opskjinne troch J.Q. Smink en is hjir te finen. (pdf). Dizze list befettet links nei de reaksjes.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder
Geart Tigchelaar

Geart Tigchelaar yn Barcelona (13-02-17)

logo.ensafh

Ek al bin ik earder weromkommen fan myn earste reis, de langst nei it aventoer en de wille fan it fytsen wie dêrom noch net dwêsten. Fandêr dat ik ferline wike nei Spanje flein bin mei fyts en al en de tiisdeis derop ôfsetten bin rjochting hûs. Nei in lytse wike bin ik dan yn Barcelona bedarre. Al bin ik gjin fan fan grutte stêden as ik op de fyts bin, woe ik ek net samar oan Barcelona foarby fytse. Koart om it hoekje sjen. De sfear efkes opsnuve en dan gau op nei it Frânske plattelân.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder
Bouke Slofstra

Dichtkeunst sûnder keunstdicht?

logo.ensafh

Sa’t de lêzer grif wol witte sil, hat Abe de Vries okkerdeis it dichtwurk fan ’e fergetten skriuwer Marten Hepkes Bakker opdolle. En bondele en ynlaat yn in kreaze giele útjefte dy’t yn it plak kommen is fan it ferjittelboek. By de resinte Fryske literatuerdei hie De Vries al op ’e tekst west oer syn letterkundige ûntdekking. Dat praatsje dêre en de ynlieding fan dizze bondel ûntrinne elkoar net folle, of oars hielendal net.

Marten Hepkes Bakker (1848-1927) skreau ferskes foar blêden soks as Sljucht en Rjucht en De Swanneblommen. Boartlike ferskes, leaflik oer bist en blom, skerp oer minske en maatskippij.… Lês fierder

Geart Tigchelaar

Gysbert 2017 (2): Geart Tigchelaar oer ‘hiemsiik’ fan Elmar Kuiper

logo.ensafh

Dit is de twadde ôflevering fan in rige koarte reaksjes/synjaleminten op dichtbondels dy’t yn ‘e beneaming komme foar de Gysbert Japicxpriis 2017. Ensafh ropt de lêzer op om ek op de bondels te reagearjen. Dat kin op it bewende redaksjeadres. Klik hjir foar diel 1.

De longlist fan de útkommen bondels is opskjinne troch J.Q. Smink en is hjir te finen. (pdf). Dizze list befettet links nei de reaksjes.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder
Geart Tigchelaar

In (bemuoierige) portier tefolle

logo.ensafh

Froon Akker (pseudonym foar Koos Tiemersma) kaam derefter dat er noch nea in ferhalebondel skreaun hie njonken in nustje romans, dêr’t er foar Einum de GJ-priis foar krigen hat yn 2015. Dat waard dus heech tiid en mei de sechstjin ferhalen dy’t er yn Ik bedoel mar! ôflevere hat is er dêryn net ûnfertsjinstlik. De ferhalen wurde ynlaat en útlaat troch in âld-kondukteur dy’t ynhierd is troch de skriuwer sels en falle ûnder de titel ‘Portier’.
Der wurdt fuortdaliks ferwiisd nei in ynfalide portier (wat de portier yn dit boek net is) as fingerwizing nei Nooit meer slapen fan W.F. Hermans.… Lês fierder

André Looijenga

Oprop: Skriuw mei oan ús temanûmer oer Malta

logo.ensafh

Malta! In eilânsteat midden yn de Middellânske See, fol jirpels en roomske tsjerken.

Takom jier sil Fryslân foar in jier in spesjale bân mei Malta hawwe, omdat dan tagelyk Ljouwert en dizze lytste lidsteat fan de EU de Kulturele Haadstêd fan Europa binne. Wy fan ensafh wolle dêr (op eigen manne- en frouweboet) uzes ta dwaan. Omdat wy de Maltezen, Malta en it Malteesk sels yntrinsyk nijsgjirrich en relevant fine.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder