Cornelis van der Wal

Simke Kloosterman: De Nije Brieven. In Feuilleton (2)

logo.ensafh

Diel 2: Frou Radsma fertelt.

‘Ik bin yn 1902 berne, op de Boekeleane 12, hjir yn Twizel. Wy wiene mei ús fiven, ik hie fjouwer broers, ik wie de jongste. Us heit hat altyd boere-arbeider west, mar ferstoar al jong, op syn njoggenentritichste. Op in dei yn ’e simmer, it wie tige waarm, kaam er net thús fan it lân, it hiele doarp hat om him socht, mar hy lei yn in groppe, bedutsen mei losskuorde tiksels en strewellen. Ik wie der by doe’t se him fûnen. Syn grutte deade eagen sieten fol mei in freeslike eangst, ik sil it nea

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder
Beart Oosterhaven

Twa utersten

logo.ensafh

Begjin dit jier ferskynden koart nei-inoar twa Frysktalige album-cd’s, nammentlik fan Jacob Laverman: De lady en de boerenlul en fan ’e formaasje Brandewyn: Fammen Fantastiko. Grutter utersten wat kwaliteit fan ’e lietteksten, muzikale ynfolling en artistike foarmjouwing oanbelanget, binne amper te finen.

‘Roegste’ trûbadoer fan Fryslân
De lady en de boerenlul is sjonger-lietsjesskriuwer Jacob Laverman (44) fan Bitgum syn debút-cd. De lêste jierren hat er mei syn karakteristike, heaze sjongstim op poppoadia, yn doarpshuzen en op festivals foaral namme makke as de ‘roegste’ trûbadoer fan Fryslân. Dat syn kwaliteiten yn guon fermiddens lykwols heech oanslein wurde, docht wol bliken út it

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder
Cornelis van der Wal

Jakob van Hoddis

logo.ensafh

Hawwe jo wolris fan de dichter Hans Davidsohn heard? Sa net, dan faaks al fan syn pseudonym, in anagram fan syn namme: Jakob van Hoddis. Van Hoddis (1887-1942) is benammen bekend wurden troch syn gedicht Weltende, dat er yn 1911 yn it tydskrift Der Demokrat publisearre. Van Hoddis hie der daliks grut súkses mei, yn lytse literêre rûnten fansels. Nei oanlieding fan dit fers waard de dichter as paadsljochter fan it betide ekspresjonisme sjoen. Yn Berlyn wie Van Hoddis ien fan de oprjochters fan it ‘Neopathische Cabaret’ (1909). In prachtige namme fansels, mar ek wat makaber, sjoen it feit dat

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder
Jelma Knol

Besprek ‘Lytse Protter’

logo.ensafh

Dichteres Baukje Wytsma en yllustratrise Yke Reeder hawwe in prachtboekje mei bernegedichten makke mei de titel Lytse Protter. Yn koarte, ienfâldige ferskes wurdt it ferhaal ferteld fan in jonkje en famke dy’t in broerke of suske krije, de lytse protter. Oant safier de ferlytsingswurdsjes.

De sfear fan de gedichten is ôfwikseljend optein of leaf, tear en yntym. Baukje Wytsma skriuwt oer in oersichtlike, lytse wrâld dêr’t positive gefoelens yn oerhearskje. Sa heart dat ek yn in kadoboek oer dit ûnderwerp. Jo kinne mei in bern op ’e skurte de ferskes foarlêze en tagelyk de prachtige plaatsjes fan Yke Reeder besjen.… Lês fierder

Sipke de Schiffart

Unk yn Utert

logo.ensafh

it stopljocht stie op read,
dochs woe in frou
noch gau efkes de strjitte oerstekke

kôgjend op in stikje kaugom,
in lytse poppe mei tinne hierkes
yn in doek foar it liif

in meter fierder, noch gjin tel letter,
sloech in dûbelliddige stedsbus
harren mei faasje tsjin de strjitstiennen

twa miggen yn ien klap,
tocht de misantroop
lyk efter harren op ’e stoepe

hy stie dêr te wachtsjen
en hie mei syn foarse stal
har útsicht behindere

doe stiek er sels oer,
al wie de strjitte withoe read,
it stopljocht stie op grien

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder
Friedrich Hölderlin, Piter Boersma

Sinneûndergong / Sonnenuntergang

logo.ensafh

 

Sinneûndergong

Wêr bisto? Dronken skimert de siele my
Fan al dyn sillichheden; want krektlyn is ’t,
Dat ik fernaam, hoe’t, gouden toanen
ryk, it sa hearlike sinnefeintsje

Syn jûnich liet op himelske liere puond’;
En rûnom klonk it fan bosk en hichte nei.
Dochs fier is er nei fromme folken,
Dy’t him noch earje, syn wegen gongen.

Oersetting: Piter Boersma

*

Sonnenuntergang

Wo bist du? trunken dämmert die Seele mir
Von aller deiner Wonne; denn eben ists,
Daß ich gelauscht, wie, goldner Töne
Voll, der entzückende Sonnenjüngling

Sein Abendlied auf himmlischer Leier spielt’;
Es tönten rings die Wälder und Hügel nach.… Lês fierder

Geart Tigchelaar

Geart Tigchelaar yn Sweden

logo.ensafh

SSA43079
Kampeare yn Sweden is in genot mei’t men fanwegen it Allemannsretten oeral delstrike mei. Sa ha ik al op in soad plakken stien mar dit plakje wie dochs wol útsûnderlik moai. Dat kaam ek troch it feit dat ik my foarnommen hie de middeis frij te nimmen mei’t ik al in wike aardich fytst hie. Ik haw oars net folle dien as wat lêzen en op de steger yn ‘e sinne lein. It moaie waar kin hjir

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder
Hedwig Terpstra

Fraachpetear mei Ulke Brolsma

logo.ensafh

‘Yn myn nije boek komt nei foaren dat der in ferrieder west hat yn it Grouster ferset.’

Ulke Brolsma (Grou, 1943) folge de oplieding foar ûnderwizer oan de kweekskoalle op It Hearrenfean en dêrnei de skoalle foar sjoernalistyk yn Utert. Brolsma oppenearre him op lettere leeftyd as skriuwer. Hy begûn mei it skriuwen fan in koart ferhaal ‘It hûs’, dat yn juny 1999 publisearre waard yn it literêr tydskrift Trotwaer. Yn 2000 krige er de Rely Jorritsmapriis foar it ferhaal ‘Ioana’. Dit ferhaal waard yn 2001 folge troch in ferhalebondel mei deselde titel. Yn 2006 ferskynde Een slagje hier en daar:

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder
Marcel Plaatsman

Allegearre snie

logo.ensafh

Wat moat in minske no eins mei snie? It sjocht der moai út fansels, mar ast der trochrinst krijst wiete fuotten en it rint ek net goed troch, it sjit net op. In „speurdersroman” dy’t fan Allegearre snie hjit kin wat dat oanbelanget in swiere dobber wêze: allegearre moaie dingen om nei te sjen, mar gjin kâns om der troch te kommen, net foarút en net de djipte yn – sa ûngefear wie myn ferwachting doe’t ik oan Meindert Bylsma syn boek begûn.
It foel net ôf, it earste part fan myn ferwachting kaam út: der stean in protte moaie

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder