Geart Tigchelaar yn Estlân

logo.ensafh

En sa wie ik nei twa en in heale oere op ‘e fearboat sitten te hawwen yn Tallinn oankommen. Nei dêr omsjoen te hawwen (prachtige stêd!) bin ik te gau ôfsakke nei Pärnu. In terjochte skop ûnder de kont haw ik alhiel út Grins wei oer de app krigen mei it sizzen dat ik der hieltiten nei útsjoen hie om Estlân, Letlân en Litouwen te besjen dat ik no net mei kûgelsfeart rjochting Poalen moat. Fandêr dat ik op myn deade gemak Pärnu besjoen haw en ek de tiid nommen haw en drink in bierke op it strân.

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder
Geart Tigchelaar

Ferien

logo.ensafh

Geart Tigchelaar fytst op dit stuit de wrâld om. Dat jout him in weareld oan ynspiraasje foar gedichten en ferhalen. Yn dizze rige skriuwt er ferhalen dy’t situearre binne yn de lannen dy’t er oandocht dêr’t de skriuwer/fytser sels in gruttere of lytsere rol yn hat. Hjirby it twadde ferhaal.

Ferien

Se hie der net oan ûnderút kinnen. Se moast noch ien kear mei har âlden mei op fakânsje. Dêrnei – as se sechstjin wie – mocht se mei de freondinnen mei. Dy wienen in jier âlder, mochten al wol sels fuort, mar wurken leaver yn it simmerskoft om de nijste iPhone

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder
Janneke Spoelstra

Besite fan Malta

logo.ensafh

De ôfrûne dagen wie de Malteeske dichteres Rita Saliba yn Fryslân foar it projekt Poetic Potatoes, in projekt organisearre troch de Bildtse Aardappelweken yn it ramt fan Kulturele Haadstêd 2018. Se waard beselskippe troch Leanne Ellul, fan it Malteeske literêre tydskrift Inizjamed, en immen fan Valletta 2018, de stêd dy’t tagelyk mei Ljouwert Kulturele Haadstêd wêze sil yn 2018.
Ik haw Rita yn jannewaris troffen op Malta, doe’t ik dêr mei Hein Jaap Hilarides wie yn it ramt fan itselde projekt. It wie bysûnder aardich om inoar no yn Fryslân wer te sjen. Woansdeis beseagen se de sit fan ’e

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder
Hedwig Terpstra

Fraachpetear mei de Ierske skriuwster Réaltán Ní Leannáin

logo.ensafh

‘My opinions tend to be quite straight forward and honest.’

Réaltán Ní Leannáin (Belfast, 1960) hat fan heal april oant ein maaie dit jier yn it ramt fan it projekt Oare wurden/Other words yn Ljouwert wenne en skreaun. Se waard berne yn Belfast en brocht har jeugd dêr yn de jierren sechtich en santich troch. Se wennet no yn Dublin. Yn de jierren tachtich wie Réaltán learares Iersk en Spaansk op ferkate middelbere skoallen. Dêrnei dosearre se oan it Trinity College op Dublin City University en letter op Queen’s University Belfast. Yn de tiid dat se op Queen’s lesjoech, waard der

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder
André Looijenga

Ynhâld + Redaksjoneel Ensafh 3, 2016

logo.ensafh

Redaksjoneel Ensafh 3, 2016

Net dat ik gjin Gysbert Japi(c)x-boeken yn ’e hûs hie, mar ik krige pas echt aardichheid oan it wurk fan de Boalserter bard, doe’t ik ferline jier yn Brantgum op in feestlike middei yn tsjerke meisongen hie mei ‘Wolkom, freugde fan de wrâld’. De muzyk sloech foar my in brêge oer de 350 jier tusken Gysbert en no. Syn fersen yn drege stavering blieken sjongsume lieten. In histoaryske ûnderfining dy’t djipper yn it moed taast as rasjoneel te ferklearjen is.

Lês hjir fierder (pdf)

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder
Geart Tigchelaar

Geart Tigchelaar yn Finlân

logo.ensafh

Der is neat fan te sjen op ‘e foto dat it hiele terras in pear oeren lyn (oant in oere as fiif) noch fol siet mei minsken. Gau-eftich hawwe myn saneamde Warmshower-host en ik de boel oprêden. It wie juster nammentlik Midsimmernacht, oftewol Juhannus, wat yn Finlân in like grut feest is as kryst. Ik mocht dat meimeitsje by in Australiër dy’t al sân jier yn Helsinki wennet en in nustje freonen en kollega’s útnûge hie.

SSA43233
Dat my noch it measte docht as dat it in hartstikkene moai feestje wie – mei in

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder
André Looijenga

Friziski pisatel na Balkanot – diel 1

logo.ensafh

 

André Looijenga hâldt op dit stuit ta yn Bitola (Masedoanië), as Fryske skriuwer op útwikseling, yn it ramt fan it ynternasjonale projekt Other Words / Oare Wurden. Alle wiken sil er oer syn reis skriuwe foar Ensafh.

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Stasjon Beograd

Haw ik ferline wike freed yn Belgrado west?

Ja, fansels wie ik der. Ik hie dêr in oerstap fan de nachttrein út Budapest op de trein fierder nei it suden. Ut de oankommende trein wei haw ik nei in

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder
Gerrit de Vries

Oanreitsje

logo.ensafh

 

wat docht it my

as buiewolken
leadgrize loften skowe
op wite wynfearren
dûnker driigjend
it lân yn rôlje

wat ferrekt it my

as fûl de wyn
kâld de hagel
my om ’e kop slacht
it fel read
oan stripen giselt
mei tûzen nullen stekt
de lea ferklommet

it docht my sear

as de pine
myn hert raant
myn hûd it iis yn
frisse triennen
fan de holle
baarnt

wat kin it my skele

as de sinne troch my
ljochtet
yn tûzen kleuren
in reinbôge brekt
de kleuren my
op en ôf gean

as it sa fielt
as ik dy do my
wy inoar

oanreitsje

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder
Jelma Knol

Net hommels ferstoarn

logo.ensafh

Dus. Ien fan de Belgyske wittenskippers fan de Fryske Akademy hat it skriuwen learen fan it Frysk foar ûnsinnich ferklearre en Mata Hari komt yn 2018 ek al net nei Ljouwert ta. De hear Walthaus is as partisipearjend antropolooch dwaande om de lêste deadsstupen fan de Fryske beweging fan binnenút fêst te lizzen, hy hat der sels de taal foar leard. Sjapo Asing. Ik fyn dit wol geastich.

Mata Hari wie al slim oerstallich wurden. My heucht in bêst wol aardige musical mei de song ‘Huodden en petten’. Dat wie noch in eigen produksje. Sjapo Rients. De leidige eachopslach fan it

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder
Geart Tigchelaar

Das Badezimmer

logo.ensafh

Geart Tigchelaar fytst op dit stuit de wrâld om. Dat jout him in weareld oan ynspiraasje foar gedichten en ferhalen. Yn dizze rige skriuwt er ferhalen dy’t situearre binne yn de lannen dy’t er oandocht dêr’t de skriuwer/fytser sels in gruttere of lytsere rol yn hat. Hjirby it earste ferhaal.

 

Das Badezimmer

Hie der noch bykomme moatten dat it reinde, mar oars. Hy wie fan ‘e moarn net yn ‘e stimming om te praten, syn beide kollega’s hienen fuort wol yn ‘e gaten dat de pet ferkeard siet. Hans und Peter wienen wer like fleurich as altiten en negearren him mar, se

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder