Piter Boersma, Bartle Laverman

Ta de essinsje fan de poëzy fan Bartle Laverman + Frysk Folksliet

logo.ensafh

Ta de essinsje fan de poëzy fan Bartle Laverman

Hoe kin Bartle Laverman syn poëzy karakterisearre wurde? Hy skriuwt frije fersen. Se binne tagonklik en to the point. Direkt en keal. De fokus leit by de ynhâld, net by de taal. Mar dizze oriïntaasje is, liket my ta, net de wei nei de kearn. Wy komme fierder as sjoen wurdt nei de titel fan syn bondel dy’t hjoed presintearre wurdt: In echte Fries.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder
Cornelis van der Wal

Quirinus Kuhlmann

logo.ensafh

Ik mei graach oer poëzijblomlêzingen, dêr haw ik it fak leard, sa tink ik wolris. En dan haw ik it, wat moderne Fryske blomlêzingen oanbelanget, fansels net oer in eigenaardige publikaasje as De 100 mooiste Friese gedichten fan Babs Gezelle Meerburg en Jetske Bilker. De gearstallers woene ris orizjineel wêze en nim Obe Postma net op. Tsja. Dan is de Spiegel van de Friese poëzie, gearstald troch Pier Boorsma, Teake Oppewal en Geertrui Visser hiel wat better, mar wol slim tradisjoneel en fierstente folle Harmen Wind; en dan hawwe jo noch Het goud op de weg, gearstald troch Abe de Vries…

Mar ik dwaal ôf, want ik woe it net oer Fryske literatuer hawwe, mar oer Quirinus Kuhlmann.… Lês fierder

Piter Boersma

It Fryske literêre libben (12): Friesche Tjerne is gewoan in minske

logo.ensafh

(Lêzing hâlden op de earste Dei fan de Fryske letterkunde op freed 7 oktober yn Tresoar, in inisjatyf fan dye Fryske Akademy yn it ramt fan it 350e betinkingsjier fan Gysbert Japicx en organisearre yn ’e mande mei Tresoar, Afûk, tydskrift De Moanne en it lektoraat fan de NHL Hegeskoalle.)

(As foarôfgeande tafoeging oan de lêzing dit: de Frisistyk stelt op it taalkundige flak wol wat foar, sawol yn ’e breedte as de djipte; dêrfoar is it mei it wittenskiplik ûndersyk fan de Fryske letterkunde min steld. As dan immen promovearje wol op in psychoanalytyske stúdzje fan in gedicht fan Gysbert Japicx docht bliken dat it universitêr ûndersyk him fan in paradigma betsjinnet dat dy psychoanalytyske stúdzje bûtenslút: ieneach is kening.… Lês fierder

Geart Tigchelaar

Syktocht yn dream en werklikheid

logo.ensafh

Tritich jier nei syn debút de nacht midstwa komt Jaap Veenstra op ’e nij mei in dichtbondel. Ditkear is dy twatalich mei as titel Gatten yn it tek/Gaten in het dak. De op ’e Rottefalle wenjende dichter jout libbensbeskôging oan de Pabû fan Stenden te Ljouwert. Yn seis skiften komt der fan alles foarby: filosofy, religy, observaasjes op it moderne libben, it bywenjen fan de begraffenis fan syn mem. It hat der fan dat wat er oanstipt yn syn earste bondel no ferdjipping en ferbreding fûn hat.

Sawol yn de nacht midstwa as yn Gatten yn it tek komme kristlike ferwizings foar.… Lês fierder

Cornelis van der Wal

Simke Kloosterman: De Nije Brieven. In Feuilleton (3)

logo.ensafh

De twivels fan Arjen van Tuinen

Ik krige dy nachts hast gjin sliep yn ’e eagen; op it lêst, it wie om fjouwer oere hinne, bin ik der mar ôfgien en haw de klean wer oanlutsen. Op en del trêdzjend troch myn – ik jou it ta – frijwat suterige wurkkeamer, seach ik nei de steapels boeken oer Douwe Kalma en Simke Kloosterman op myn buro. Is it wol de muoite wurdich, sa tocht ik, jin sa te ferdjipjen yn wat, literêr sjoen, eins marzjinale persoanen binne? ‘Mar ho’, sa soe myn baas Wobbe Teakema wol sizze, ‘jo moatte it wol yn perspektyf sjen, wy moatte bliid wêze mei wat wy hawwe yn ’e Fryske literatuer, no.’ Teakema is ien fan de foarbylden fan myn observaasje dat de Calimero’s it hjir yn Fryslân foar it sizzen hawwe.… Lês fierder